Panel používateľa

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá - budúcnosť ekologického vykurovania a chladenia

Tepelné čerpadlá - budúcnosť ekologického vykurovania a chladenia

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré umožňujú odoberať teplo z okolitého prostredia, prevádzať ho na vyššiu tepelnú hladinu a cielene ho predávať zariadeniam - vykurovacím telesám, výmenníkom a pod. za účelom vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV) či na ohrev vody v bazénoch a naopak odoberať teplo z chladiacich technológií.
V zemi , vo vode, vo vzduchu či v priemyselných technológiách je obsiahnuté nesmierne množstvo tepla avšak jeho nízka teplotná hladina neumožňuje jeho priame využívanie za účelom vykurovania. Pokiaľ chceme využiť teplo z látok s nízkou teplotou / nízkopotencionálne teplo /, musíme ho previesť na teplotu vyššiu. Podobne ako vodné čerpadlo prečerpáva vodu z nižšej hladiny do hladiny vyššej tak tepelné čerpadlo prečerpáva teplo z nižšej teploty na vyššiu.

Všeobecné informácie o tepelných čerpadlách:
Tepelné čerpadlo pri svojej činnosti využíva ako zdroj tepla tepelnú energiu, ktorá je obsiahnutá v zemi, vo vode alebo vo vzduchu. Tá je však v danej látke natoľko rozptýlená, že sa nedá priamo použiť na vykúrenie domu. Tepelné čerpadlo však pomocou základných fyzikálnych zákonov dokáže získané teplo premeniť na takú hodnotu, ktorá je využiteľná na vykurovanie domu, ohrev teplej úžitkovej vody alebo bazénu. Okrem toho sa dá využiť tepelné čerpadlo na chladenie obytných priestorov.

Nízkoteplotné tepelné čerpadlo s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C je vhodné najmä do nízkoenergetických domov a do domov, ktoré majú nízke tepelné straty. Najvýhodnejšia je preň nízkoteplotná vykurovacia sústava – podlahové alebo stenové vykurovanie (teplota vody je okolo 35 °C). Zároveň je využívané aj na ohrev teplej úžitkovej vody (40-50 °C).

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo má výstupnú teplotu vykurovacej vody až 75 °C, preto je možné ho využiť na vykurovanie v klasických radiátoroch.
Tepelné čerpadlo pomocou regulátora dokáže podľa potreby spolupracovať a teda riadiť aj iné zdroje tepla, ako sú napríklad elektrokotol, kotol na pevné palivá a plyn, čím vytvára ideálny centrálny vykurovací systém v domácnosti.

Princíp funkcie tepelného čerpadla sa môže prirovnať k činnosti chladničky, ktorá je akoby vyvrátená naruby. Najdôležitejšou časťou tepelného čerpadla je pracovné médium, nazývané tiež chladiace médium, ktoré má schopnosť vyparovať sa pri nízkych teplotách.
Pracovné médium obieha v uzavretom okruhu, kde postupne prechádza fázou odparovania, stlačenia, skvapalnenia a uvoľňovania, ktoré sa všetky dohromady označujú ako proces tepelného čerpadla.
V tomto procese sa pracovné médium pomocou tepla získaného z tepelného zdroja ohriatím privedie do fázy odparovania. Vyparovanie sa uskutočňuje v tepelnom výmenníku (výparníku), v ktorom pracovné médium odoberie okolitému prostrediu teplo, pričom sa jeho skupenstvo zmení z kvapalného na plynné.
Plyn sa potom pomocou kompresora nasaje a stlačí. Pri tom sa zvýši tlak a teplota média, to znamená, že chladiaci prostriedok sa dostáva z nízkej na vyššiu teplotnú úroveň. Na túto zmenu je potrebná elektrická energia.
Nakoniec sa sekundárny tepelný výmenník (kondenzátor) postará o to, aby sa získané teplo odviedlo do kúrenárskeho okruhu, alebo do zariadenia na ohrev teplej vody. Ešte stále pod vysokým tlakom udržované pracovné médium sa po odovzdaní tepla pomocou expanzného ventilu nechá expandovať, pričom sa prudko zníži jeho teplota a zmení sa jeho skupenstvo z plynného na kvapalné. Médium sa potom pod nízkym tlakom znovu privádza do výparníka.
Na celkovom potrebnom vykurovacom výkone sa podieľa energia z prírody troma štvrtinami a je ZADARMO. Jednu štvrtinu tvorí elektrická energia potrebná na pohon tepelného čerpadla.Pomer získanej a vloženej energie sa nazýva výkonové číslo a pohybuje sa okolo 2 až 5 v závislosti na teplote zdroja tepla a teploty vody na výstupe tepelného čerpadla. Ak z 1 kWh elektrickej energie získame pomocou tepelného čerpadla napríklad 3 kWh tepla, výkonové číslo sa v tomto prípade rovná 3.

Chceli by ste sa ohriať ekologickým spôsobom, pomocou zdroja energie okolitého prostredia? Budúcnosť vykurovacích systémov vedie k ekologickým a energeticky šetrným systémom – tepelným čerpadlám. Tepelné čerpadlá Dimplex sú inštalované v budovách pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Zdrojom energie tepelných čerpadiel je prirodzené teplo okolitého prostredia, čo je šetrný spôsob nielen pre životné prostredie, ale aj pre naše peňaženky. Získanie tepla z tohto netradičného energetického zdroja – zo zeme, vody i vzduchu prostredníctvom tepelných čerpadiel predstavuje nový ekologický, energetický potenciál nízkoteplotnej energetiky.

Tepelné čerpadlá sa vyznačujú zníženou spotrebou energie, nulovými emisiami a mnohými ďalšími prednosťami. Dokonca je možné na inštaláciu tepelného čerpadla získať dotáciu v podobe zľavy z ceny inštalácie. Taktiež je možné získať špeciálnu sadzbu na elektrickú energiu a vďaka tomu ušetriť ďalšie náklady na domácnosť.

Nezastupiteľnú úlohu budú mať tepelné čerpadlá aj v oblasti ekonomického zásobovania teplom lokalít mimo dosahu centrálneho zásobovania teplom, ako aj v ekologicky významných oblastiach, kde je neprípustné akékoľvek znečisťovanie životného prostredia a možno teda využívať jediný energetický zdroj – elektrickú energiu. Najviac sú tepelné čerpadlá rozšírené v USA, Kanade, v Japonsku a v Škandinávii, kde v lete slúžia k ochladzovaniu tj. ku klimatizácii domov a v zime k ich vykurovaniu. Počet inštalácií, ktorý prekročil 10 miliónov, potvrdzuje ich opodstatnenosť z hľadiska energetického, ekologického, ale i spoločenského. Tepelné čerpadlá sú v týchto krajinách bežnou záležitosťou a nikto sa tu už dnes nepýta na princíp ich činnosti, ale užívateľov skôr zaujíma miera ich efektívnosti.

Neustály rast cien spôsobí, že čím drahšie budú ceny energií, tým bude efektívnejšia prevádzka tepelných čerpadiel. Náklady na prevádzku budú maximálne tretinové.

 

 

Slovenská republika má pre využitie tepelných čerpadieľ mimoriadne priaznivé podmienky !

 

Pri použití systému zem - voda (podrobný opis v texte) je možné požiť tepelné čerpadlo kdekoľvek na celom území - podmienkou je len dostatočne veľký pozemok pre plošný (horizontálny) kolektor alebo dostatočná investícia pre kolektor hlbinný (vertikálny). Nevýhodou je, že uvedený systém má počas vykurovacej sezóny spravidla klesajúce výkonové číslo. Kolektor je možné počas letného obdobia využiť na pasívne chladenie. Závidenia hodné podmienky sú pre použitie systému voda - voda. Sme geotermálnou veľmocou ! V časoch Márie -Terézie bolo na Slovenskom území viac ako 2000 kúpeľných termálnych prameňov. Zmienený systém je možné použiť na viac ako 2/3 uzemia. Systém voda - voda je pomerne náročný na jeho inštaláciu ( precízne vyhľbenie a vystrojenie studní, kvalita vody, bezporuchovosť prevádzky) čo sa však vráti v pomerne vysokom výkonovom čísle (+12 / 4,5; +15 / 5,5; +25 / 8) s vyrovnaným priebehom počas celého roka. Najjednoduchšiu inštaláciu má systém vzduch - voda, pričom sa ho oplatí ištalovať všade tam kde počas zimy neklesne teplota cez deň pod -10°C na dobu dlhšiu ako 1 mesiac. Pre zaujímavosť: priemerná teplota v SR počas zimného obdobia sa za posledných desať rokov zvýšila na -2,1°C a v južných okresoch neklesla pod +1,6°C. Pri tejto teplote dosahujú nami dodávané tepelné čerpadlá pri tepelnom spáde 35/20°C viac ako 3. Pri -7°C vieme z 1kW elektrickej energie urobiť 2,6kW tepla !

Ak na pohon tepelného čerpadla použijeme elektrickú energiu z vodnej či veternej elektrárne nejestvuje ekologickejší a ekonomicky úspornejší reálne dostupný zdroj tepla či chladu! Ak použijete správne nadimenzovanú technológiu poháňanú fotovoltaickými panelmi stanete sa čo sa týka vykurovania a ohrevu TÚV nezávislou domácnosťou !

Spýtajte sa nás ako sa to dá!

 

Princíp práce tepelného čerpadla sa vám zobrazí kliknutím na nasledujúce odkazy:

VYKUROVANIE A OHREV TÚV

CHLADENIE A OHREV TÚV

PASÍVNE CHLADENIE A OHREV TÚV

 

NOVINKY v spoločnosti Dimplex: https://gdts.one/sites/default/files/videos/GDTS_SYSTEMM_DESIGN.mp4

 

Zajímavé priblženie problematiky ponúka i webová stránka výrobcu, ktorého na Slovensku zastupujeme: http://www.heizung-waermepumpe.de/

Kompletnú ponuku tepelných čerpadieľ nájdete na stránke: http://www.heizung-waermepumpe.de/fileadmin/dimplex/downloads/produktschrift_syst/de/523-DIM_WP_48s_2012_internet.pdf

Tepelné čerpadlá Dimplex idú s dobou !

Tepelné čerpadlá Dimplex idú s dobou !

Možno ste už počuli o možnosti ovládania rôznych elektrospotrebičov pomocou mobilného telefónu !

Spoločnosť Glen Dimplex Group ani v tejto oblasti nezaostáva ! 

Pohodlie vášho diaľkového ovládania tepelného čerpadla Dimplex
S programom pre mobilné telefóny - Dimplex HeatPumpApp bude môcť ovládať napríklad tepelné čerpadlo Dimplex v každom okamžiku !

Vďaka tejto aplikácii máte prístup ku vášmu tepelnému čerpadlu priamo na iPhone, iPad a iPod touch, alebo smartphone s operačným systémom Android !

Alebo pripojením sa cez internet prostredníctvom programu Google !

 

 

 

Prehľad funkcií: *


 Rýchle a pohodlné sledovanie stavu tepelného čerpadla
 Prehľad súčasných a historických prevádzkových údajov
 Zmena režimu a požadovanej teploty
 Prestavovanie časov vykurovacích kriviek
 Prístup ku obytnej rade vetracích jednotiek ZL ... V / ZL ... H / SA ... HC

 

Minimálne systémové požiadavky na používanie tohto HeatPumpApp je tepelné čerpadlo Dimplex s manažérom tepelného čerpadla WPM 2004, WPM 2006, 2007 alebo WPM, WPM EconPlus a NWPM. Rozšírenie pre integráciu do lokálnej siete, smerovače na strane aplikácie: OS 4.3 a Android 2.2.0 alebo vyššie. Smartphon musí používať bezdrôtové pripojenie s programom HeatPumpApp a tepelné čerpadlo musí byť pripojené ku miestnej sieti pričom sa vďaka programu Lite pripojí na manažéra tepelného čerpadla. Program v tejto chvíli komunikuje v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, holandčina, nórčina, poľština a pripravujeme ďalšie.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie