Panel používateľa

TAXISLUŽBA

Aktuálny cenník

Aktuálny cenník


Aktuálny cenník taxislužby spoločnosti 4E PROGRES, s.r.o. 

Spoločnosť 4E PROGRES, s.r.o., Záhradnícka 26/A, 821 08 Bratislava, IČO: 54 757 053, IČ DPH: SK2121775634 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 162426/B je držiteľom koncesie na prevádzkovanie TAXI služby číslo:


ZÁKLADNÝ CENNÍK (spoločnosť je platiteľom DPH – z uvedených cien je možný odpočet DPH)
Jazda prostredníctvom aplikácie: BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA... a pod., ktorá stanovuje cenu prepravy v aplikácií pred zadaním objednávky. Objednaním prepravy zákazník súhlasí s navrhnutou cenou.

Jazda osobnou objednávkou: 

Sadzba 1 (jazda v zóne mesto) / 1km 0,69 €
Sadzba 2 (jazda v zóne satelity) / 1km 0,89 €
Sadzba 3 (jazda mimo mesta a zahraničie) /1km 1,29 €
Nástupné 1,00 €
Čakanie /1min. 0,29 € 
Časovaná objednávka – príplatok 1,00 €
Minimálne jazdné 3,90 €
Minimálne jazdné – nástup mimo zóny mesta 5,00 €
Znečistenie vozidla 100.00 €
Znečistenie vozidla – biologické (zvratky, exkrementy a pod.) 300.00 €

 Znečistenie vozidla sa účtuje ako zmluvná sadzba

Cena jazdného podľa príslušných sadzieb za 1 kilometer je rovnaká pri telefonickej objednávke, objednávke cez smartphone aplikáciu aj pri objednávke „z ulice."


Ceny sú vrátane DPH a sú konečné.


Objednávky sú záväzné!


Výpočet ceny jazdného – dohodnutá trasa podľa satelitnej navigácie Google Maps, alebo Waze – počet kilometrov x príslušná sadzba.
V položke Nástup zadáte adresu odkiaľ sa pôjde a do položky Cieľ zadáte adresu kam sa pôjde. Výsledná suma sa Vám automaticky vypočíta. V danej cene nie je zahrnuté čakanie na požiadanie zákazníka alebo v dopravnej zápche, či spôsobené inými okolnosťami.


Sadzba 2 – mesto satelity
Účtovanie sadzby 2 – za hranicou mesta (dopravné označenie začiatku alebo konca obce Bratislava) a/alebo nasledovné miesta: - Rača Rybničná ulica – podjazd smer Pezinok, - koniec Vajnor, - Vrakuňa – Ráztočná, - Podunajské Biskupice – Odeská, - Podunajské Biskupice – Vinohradnícka, - Podunajské Biskupice – Svornosti smer na Dunajskú Lužnú pri značke koniec BA, - Petržalka – Žltá, - Diaľnica do Maďarska, - Wolfstahl, - Devínska cesta, Zlaté schody, - Devínska Nová Ves pri tunely (kruhovom objazde), - Lamač – Hodonínska cesta pri krematóriu / Baumaxe. Do okruhu satelitov patria obce: Svätý Jur, Čierna Voda, Ivánka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Dunajská Lužná, Jarovce, Rusovce, Wolfstahl, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, 

Sadzba 3 – mimo mesto alebo zahraničie
Obce okresných miest Malacky, Pezinok, Dunajská Streda a obce v Maďarsku a Rakúsku do 100 km.
Jazda, ktorá sa začína v zóne mesta, nasleduje mimo zóny mesta a končí v zóne mesta sa celá ide v sadzbe 1. Ak zákazník chce ísť podľa tohto modelu a z nejakých dôvodov ukončí jazdu v zóne 2 – mesto satelity celá cesta sa účtuje v sadzbe 2.

 

ROZŠÍRENÝ CENNÍK

Penalizácia: Pri pristavení vozidla a nedostavení sa zákazníka 3,00 €
Zablokovanie zákazníka (dvojnásobné nedostavenie sa k pristavenému vozidlu) 6,00 €
Nezaplatenie za jazdu – dlžná suma + náklady na vymáhanie – minimálne 10,00 €
Ostatné sadzby - Sadzba 5 (nulová sadzba – neúčtuje sa ani jazdné ani doba čakania) 0,00 €

Sadzba 5 sa zohľadňuje napríklad pri nesprávnom odbočení vodiča, pri poruche vozidla alebo policajnej kontrole. Teda vždy ak si situácia vyžaduje aby sa zákazníkovi neúčtovala žiadna suma.

Príplatky:

Príplatok za časovanú objednávku 1,00 €
Kombi vozidlo pri vyžiadaní zákazníkom 1,00 €
Zviera (okrem zvierat uložených v príručnej batožine zákazníka) 1,00 € 
Iný neštandardný náklad (nákup, iný tovar a podobne) 1,00 €
Iné neštandardné prípady 1,00 €

 

Kuriérske služby

Zákazník platí bežné jazdné v zmysle vyššie uvedených tarifov + príplatok za manipuláciu s ceninou či tovarom.

Za službu sa účtuje ku bežnému jazdnému príplatok za manipulaciu s ceninou 1,00 €

Za službu sa účtuje ku bežnému jazdnému príplatok za manipulaciu s tovarom za každých 10 kg tovaru
5,00 €

 

Privezenie 5l bandasky s PHM nafta/benzín

Zákazník platí celú sumu za bandasku a PHM + jazdné v príslušnej sadzbe od čerpacej stanice po zákazníka.

Za službu sa účtuje ku bežnému jazdnému príplatok   5,00 €

 

Štartovacie káble 
Štartovanie auta cez štartovacie káble Vozidlo bude pristavené na požadovanú adresu, ktorú uvedie Objednávateľ a pôjde na túto adresu v sadzbe jazdného.

Za použitie štartovacích káblov sa účtuje ku bežnému jazdnému príplatok 5,00 €  

Zľavy a bonusy (pre verných a stálych zákazníkov)
Zľavy a bonusy až do výšky 20% vo vernostnom programe Sphere pre registrovaných zákazníkov.
Kartu Sphere si môžete zakúpiť u vodiča za cenu 10,00€.
Individuálne dohody s firemnými zákazníkmi – vyžiadajte si stretnutie s kompetentnou osobou.                                                    Individuálne dohody pre neštandardné prepravy – vyžiadajte si individuálnu ponuku.

Daňový doklad

Daňový doklad uskutočnenej jazdy Vám bude obratom zaslaný na Vami zadaný email, ktorý ste zadali do aplikácie cez ktorú ste si jazdu objednali.

Daňový doklad za ústne objednanú jazdu s dohodnutou cenou, ktorá sa odzrkadľuje v prejdenie vzdialenosti, ktorú udáva Googlemaps x 0,50€, alebo dohody na pevnej cene v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákon) bude cestujúcemu (rovnako ako pri jazde cez aplikáciu) zaslaný na e-mailovú adresu, alebo formou SMS na mobilné telefónne číslo, ktoré cestujúci oznámil (ústne, SMS na číslo 0907743899, alebo písomne na adresu taxi@4eprogres.sk) vodičovi.

 

 

The tax receipt for the trip will be sent to the email address you entered in the application through which you ordered the trip.

A tax document for a verbally ordered ride with an agreed price, which is reflected in the distance covered by Googlemaps x €0.50, or an agreement on a fixed price in accordance with Act no. 40/1964 Coll. (Civil Code) will be sent to the passenger (just as when driving via the application) to an e-mail address or in the form of an SMS to the mobile phone number that the passenger has notified (verbally, SMS to the number 0907743899, or in writing to the address taxi@4eprogres.sk) to the driver.

Die Steuerbescheinigung für die Reise wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie im Antrag angegeben haben, über den Sie die Reise bestellt haben.

 

 

Ein Steuerbeleg für eine mündlich bestellte Fahrt mit einem vereinbarten Preis, der sich in der von Googlemaps zurückgelegten Strecke x 0,50 € widerspiegelt, oder eine Vereinbarung über einen Festpreis gemäß Gesetz Nr. 40/1964 Slg. (Zivilgesetzbuch) wird dem Fahrgast (genauso wie beim Fahren über die App) an eine E-Mail-Adresse oder in Form einer SMS an die Mobiltelefonnummer gesendet, die der Fahrgast mitgeteilt hat (mündlich, SMS an die Nummer 0907743899). , oder schriftlich an die Adresse taxi@4eprogres.sk) an den Fahrer.

 


Налоговая квитанция за поездку будет отправлена на адрес электронной почты, который вы указали в заявке, через которую заказывали поездку.

Налоговый документ на устно заказанную поездку с согласованной ценой, которая отражена в расстоянии, пройденном Googlemaps x 0,50 евро, или соглашение о фиксированной цене в соответствии с Законом №. 40/1964 Сб. (Гражданский Кодекс) будет отправлен пассажиру (так же, как и при поездке через приложение) на адрес электронной почты или в виде СМС на номер мобильного телефона, о котором сообщил пассажир (устно, СМС на номер 0907743899 , либо письменно на адрес taxi@4eprogres.sk) водителю.

 

 

 

 

Prepravný poriadok

Dopravca – 4E PROGRES, s.r.o.,
so sídlom: Záhradnícka 28/A, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, EÚ, IČO: 54 757 053, vydáva podľa § 26 a §4 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave a podľa 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Prepravný poriadok taxislužby 4E PROGRES

Čl. l
Úvodné ustanovenia

(1) Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými osobami alebo právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

(2) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Čl. 2
Taxislužba

(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

(2) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysel Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

Čl. 3
Dopravca

(1) V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len "dopravca"), ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku i vzhľadom k 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.

(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej službyv zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.

Čl. 4
Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca v taxislužbe je povinný
a) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu,
b) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparentom) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby. Súčasťou označenia musí byť logo dopravcu. Označenie môže byť realizované nezmazateľným písmom znalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky, alebo tabuľky je neprípustné,
c) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v karosérii vozidla, alebo označenie, že taxislužba využíva moderné informačné a servisné služby spoločností Bolt, Uber, HOPIN, Zober ma .... a ďalších, vrátane vydávania účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve.
d) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
e) zariadenie, ktoré je schváleného typu pre vyhotovovanie daňových dokladov v rámci výkonu taxislužby a vydáva daňovo preukázateľné doklady cestujúcim.

Čl. 5
Osobitné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný
a) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku,
b) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o ich prepravu batožín,
d) ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravy vykonať (ďalej len "prepravná povinnosť"),
e) výkonom taxislužby poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
1. oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
2. platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
3. absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
f) zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle taxislužby tieto doklady:
1.osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
2. doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného,
3. doklad o zaplatení cestnej dane,
4. overenú kópiu koncesnej listiny,
5.daňové doklady o zaplatení cestovného,
6. doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI
7. doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
8. protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov,
9. vierohodné poverenie prevádzkovateľa, osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom taxislužby na výkon taxislužby,
10.preukaz totožnosti.
g) poučiť vodiča v zmysle §4 ods. 1 až 5 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
f) oboznámiť cestujúceho o povinnosti dodržiavať §5 ods.3 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čl. 6
Vozidlo taxislužby

Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:
a) je podľa výsledkov technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou,
g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,
h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov,
i) je vybavené povinnou výbavou .

Čl. 7
Stanovište taxislužby

(1) Stanovište vozidla taxislužby (ďalej len "stanovište") je jedno, alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim vozidlami taxislužby.

(2) Stanovište je označené:
a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá taxislužby pripravené na prepravu,
b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

(3) Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

(4) Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

(5) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržovať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

(6) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií, môže vozidlo osobnej taxislužby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

Čl. 8
Výkon taxislužby

(1) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti, alebo objednávkovou službou, či pomocou aplikácií BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA a pod., pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca, alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávajú cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

(2) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

(3) Vozidlo taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho), má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté. Vozidlo taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou, alebo odmontované.

(4) Taxameter vozidla taxislužby, ak vozidlo taxislužby nepoužíva aplikáciu BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA a pod. je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

(5) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávku z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

(6) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.

(7) Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI. Ak je na stanovišti viac vozidiel taxislužby pripravených na prepravu a objednávka nie je zadávaná z dispečingu taxislužby, cestujúci si môže vybrať (mimo poriadia) ktoréhokoľvek z nich. Ak je objednávka zadaná aplikáciou BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA... a pod. vodič poskytne prepravu zákazníkovi ktorý je stotožnený v aplikácii bez ohľadu na poradie vozidiel na stanovišti.

(8) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim, možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

(9) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča, alebo vedenie auta taxislužby.

(10) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

(11) Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča, alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

(12) Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Podľa §46 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

(13) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vodič motorového vozidla, ktorý prepravuje v motorovom vozidle na mieste vybavenom bezpečnostným pásom osobu mladšiu ako 12 rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm, by mal povinne počas jazdy, takúto osobu prepravovať v schválenom zadržiavacom zariadení pre deti, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené v predpise EHK číslo 44.

(14) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,
b) evidenčné číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) štátnu poznávaciu značku vozidla,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
pokiaľ predmetné doklady nevydáva samotná aplikácia BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA..., ktorá dopravu zabezpečila.
(15) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.
(16) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

(17) Vodič motorového vozidla a zvláštneho motorového vozidla po novelizácii zákona č. 315/196 Z.z. bude povinní nosiť mimo obce výstražnú vestu, keď sa na vozovke zdržiava mimo vozidla. V súlade s odporúčaním Komisie 2004/345/ES o uplatňovaní opatrení bezpečnosti v cestnej doprave povinnosť vodiča nosiť ochrannú vestu, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené STN EN 471 výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie, ak sa nezdržiava vo vozidle, najmä za zníženej viditeľnosti, zníži dopravnú nehodovosť pri premávke na pozemných komunikáciách.

(18) V súlade s ustanovením § 23 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/1996 Z. z."), počas núdzového státia ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky musí byť okrem vozidiel kategórie L, jednonápravových traktorov s prívesom, motorových vozíkov a vozidiel o celkovej šírke menšej ako 1,00 m označené na pozemnej komunikácií prenosným výstražným trojuholníkom, schváleným a označeným homologizačnou značkou po predpisu EHK č. 27.

(19) Motorové a prípojné vozidlá v premávke na pozemných komunikáciách by mali byť vybavené nasledovne
- motorové vozidlo prostriedkami a pomôckami, s ktorých pomocou možno opraviť bežné poruchy, ktoré vznikli na vozidle,
- motorové vozidlo kategórie M a N by malo mať túto minimálnu výbavu:
a) náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
b) náhradné žiarovky (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok), a to po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla,
c) príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti z celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,
d) kľúč na matice a skrutky kolies,
e) náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou a s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri snímaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní do držiaka nepresiahne 490 N. Takto nemusí byť vybavené vozidlo, ktoré má všetky kolesá vybavené pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej núdzové dôjdenie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike alebo vozidlo kategórie M1 a N1 s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike, ktoré sú vybavené prostriedkami pre bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej núdzové dôjdenie; ťahač návesu môže mať náhradné koleso umiestnené na pripojenom návese.

(20) Vozidlo musí byť vybavené autokárničkou v zmysle Vyhlášky č. 143/2009 Z.z., Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

Čl. 9
Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu, ak
a) trasa dopravnej cesty, alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť, alebo zdravie, alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie, alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
d) cestujúci má batožinu, ktorá svojim počtom, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť, alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, počet, alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.
f) cestujúci nezadal objednávku na prepravu prostredníctvom aplikácie BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA... a pod.

Čl. 10
Nakladanie s nájdenými vecami

(1) Stratou veci zásadne vlastníctvo k veci nezaniká.

(2) Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník stratenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

(3) Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia. Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

(4) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí do desať percent ceny nálezu.
Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

(5) Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa podľa § 451 a násl. Občianskeho zákonníka.

Čl. 11
Zmluva o preprave osôb

(1) Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len "prepravná zmluva").

(2) Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je nastúpenie cestujúceho do vozidla taxislužby s úmyslom využiť prepravu taxislužbou, alebo zadanie objednávky prostredníctvom aplikácie BOLT, HOPIN, UBER, ZOBER MA...a pod.

(3) Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy, má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

(4) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. 7ods. 14 prepravného poriadku.

(5) Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

(6) Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy, môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. 9 prepravného poriadku.

(7) Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného, je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. 12
Odstúpenie od zmluvy

(1) Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

(2) Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

(3) Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca, alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky, alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. 13
Zodpovednosť

(1) Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. l a § 763 ods. 2 a §763 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

(2) V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu.

(3) Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom. Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

(4) Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa § 769 ods. l Občianskeho zákonníka. Zbavenie sa zodpovednosti za veci vnesené podľa § 433 Občianskeho zákonníka je vylúčené.

(5) Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených, dopravca musí byť povinne podľa § 7 písm. g) podľa zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

Čl. 14
Riešenie škôd

(1) Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby, rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

(2) V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti, alebo uplatnenej škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

(3) Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy ku škode došlo, alebo do 30 dní, keď sa poškodený o škode dozvedel.

(4) Právo na náhradu škody sa premlčí podľa § 106 ods. l Občianskeho zákonníka za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a tom, kto za ňu zodpovedá.

Čl. 15
Mimoriadna udalosť

(1) Za mimoriadnu udalosť počas prepravy taxislužbou sa považuje
a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho, alebo inej osoby.

(2) Pri mimoriadnej udalosti je vodič taxislužby povinný predovšetkým
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

(3) Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci ( v zmysle 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave) alebo ak došlo k hmotnej škode (hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur) zrejme prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody:
- ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
- poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
- urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
- zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
- urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
- umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
- preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
- bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

(4) V prípade, že vodič taxislužby nie je schopný vykonať úkony podľa čl. 15 ods. 2, 3 prepravného poriadku, je cestujúci povinný urobiť podľa svojich schopností a možností všetky úkony tak, ako vodič taxislužby.

(5) V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, v rámci zodpovednosti postupuje dopravca a cestujúci podľa čl. 13 a čl. 14 prepravného poriadku.

(6) V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti podľa čl. 15 ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

Čl. 16
Záverečné ustanovenia

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom získania koncesnej listiny na prevádzkovanie taxislužby.

V Bratislave dňa 10.01.2024

.......................................................
pečiatka a podpis dopravcu

 

 

 

 

Vyhlasenie ku respiračným ochoreniam

Vyhlasenie ku respiračným ochoreniam

 

RUŠKO ČI RESPIRÁTOR U NÁS NEPOTREBUJETE!

V tomto vozidle je nainštalovaná technika ktorá znemožňuje šírenie akýchkoľvek respiračných vírusov, baktérií, húb, plesní či iných mikroorganizmov!

STE V BEZPEČÍ !

 


У НАС НЕ НУЖНА МАСКА ИЛИ РЕСПИРАТОР!

В данном автомобиле установлена технология, препятствующая распространению любых респираторных вирусов, бактерий, грибков, плесени и других микроорганизмов!

ТЫ В БЕЗОПАСНОСТИ!

 


DO NOT NEED A MASK OR RESPIRATOR WITH US!

 In this vehicle is technology installed that prevents the spread of any respiratory viruses, bacteria, fungi, mold or other microorganisms!

YOU ARE SAFE!

 


BRAUCHEN SIE BEI UNS KEINEN HANDGRIFF ODER ATEMSCHUTZ!

 In diesem Fahrzeug ist eine Technologie installiert, die die Ausbreitung von Atemwegsviren, Bakterien, Pilzen, Schimmel oder anderen Mikroorganismen verhindert!

DU BIST SICHER!

 

¡NO NECESITA MASCARILLA O RESPIRADOR CON NOSOTROS!

 ¡En este vehículo hay una tecnología instalada que evita la propagación de virus respiratorios, bacterias, hongos, moho u otros microorganismos!

¡ESTÁS SEGURO!

 


PAS BESOIN DE MASQUE OU DE RESPIRATEUR AVEC NOUS !
Dans ce véhicule est installée une technologie qui empêche la propagation de tout virus respiratoire, bactérie, champignon, moisissure ou autre micro-organisme !

TU ES EN SÉCURITÉ!

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie